Knjige možete kupiti putem:

 1. Telefona: +381 69 565 44 24
 2. Online: registracijom i kupovinom bilo koje knjige na našem sajtu
 3. Dopisom na adresu:
  Knjiga Komerc ( za Klub čitalaca)
  Ul.Vojvode Petka br. 5 (Crveni krst)
  11000 Beograd
 4. E-mailom: prodaja@knjigakomerc.rs ; klubcitalaca@knjigakomerc.rs

Plaćanje možete obaviti na sledeće načine:

 1. Unapred plaćanje na tekući račun:325950060000877221 .
 2. Pouzećem – za kupce u Srbiji, putem kurira JP “Pošte Srbije” za pakete do 2 kg   ili D – Express-a za pakete do 17 kg
 3. Uplatom na devizni račun – za kupce u inostranstvu, prema instrukcijama koje ćemo Vam poslati na e-mail.
 4. Virmanom na tekući račun: 325950060000877221 , za pravna lica

Isporuku obavljamo na sledeće načine:

 1. Kurirskom službom D – Express
  – Cena poštarine je 280,00 din. za pošiljke mase do 20 kg. Rok isporuke je 1- 3 dana
 2. Poštom, JP “Pošta Srbije”, slanje paketa u inostranstvo, POST EXPORT

 Za detaljnije informacije obratite se na email:
klubcitalaca@knjigakomerc.rs, prodaja@knjigakomerc.rs ili putem telefona: +381 (0)11 344 13 84, +381 (0)11 344 18 47. * SVE CENE SU SA URAČUNATIM PDV-om.

KNJIGA KOMERC DOO

11000 Beograd, Vojvode Petka 5 • Tel/fax: 011/344-13-84, 344-18-47 • PIB: 101832091

Matični broj: 07758669 • www.knjigakomerc.rs • E-mail: prodaja@knjigakomerc.rs

 

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, KNJIGA KOMERC DOO, kao preduzetnik, donosi dana 01.03.2020. godine u Beogradu sledeće:

OPŠTE USLOVE KORIŠĆENJA INTERNET SAJTA  www.knjigakomerc.rs
I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim opštim uslovima uređuje se Internet prodaja (u daljem tekstu: „Opšti uslovi“) i na jedinstven način se utvrđuju uslovi pod kojima KNJIGA KOMERC DOO, BEOGRAD, sa sedištem u ul. Vojvode Petka br.5, matični broj: 07758669, PIB: 101832091, (u daljem tekstu: „KNJIGA KOMERC“) vrši Internet prodaju putem web sajta koji se nalazi na domenu www.knjigakomerc.rs (u daljem tekstu: „Sajt“), kao i postupak za ostvarivanje međusobnih prava i obaveza preduzetnika i korisnika usluga/potrošača (u daljem tekstu: „Korisnik“).
Odredbe Opštih uslova su obavezujuće za KNJIGA KOMERC i svakog Korisnika ponaosob i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako posebnim ugovorom KNJIGA KOMERC  i pojedini Korisnik ne ugovore drugačije.
Usluge se pružaju u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o obligacionim odnosima i drugim propisima Republike Srbije.

II ZASNIVANJE KORISNIČKOG ODNOSA

Član 2.

Korisnik usluga KNJIGA KOMERC- a može postati svako zainteresovano poslovno sposobno, domaće ili strano, fizičko ili pravno lice, odnosno preduzetnik, osim maloletnih lica.
Korisnikom usluga KNJIGA KOMERC-a  se postaje samim pristupom Internet servisu odnosno korišćenjem usluga KNJIGA KOMERC-a, pod uslovima i na način iz ovih Opštih uslova. Svakim pojedinim pristupom Internet servisu korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova i da je u potpunosti saglasan sa njima. Ovi Opšti uslovi primenjuju se na svaki pojedini pristup svakog Korisnika.
Za korišćenje usluga Korisnik navodi samo one podatke o sebi koji su neophodni za izvršenje tih usluga za čije je korišćenje zainteresovan.
Ukoliko Korisnik to želi, može postati Registrovani korisnik, pisanim putem u elektronskom obliku, putem formulara na Internet servisu KNJIGA KOMERC-a.
Registrovani korisnik se predstavlja Internet servisu svojom potvrđenom (verifikovanom) adresom elektronske pošte.
Registrovani korisnik se obavezuje da u slučaju promene podataka značajnih za identifikaciju odnosno izvršenje usluga, o istom bez odlaganja obavesti KNJIGA KOMERC.
Potvrdom zahteva za zasnivanje korisničkog odnosa korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova i da je u potpunosti saglasan sa njima.

III POČETAK I TRAJANJE KORISNIČKOG ODNOSA

Član 3.

Stupanjem u korisnički odnos smatra se momenat davanja saglasnosti na odredbe ovih Opštih uslova.
Saglasnost se daje konkludentnom radnjom – pristupanjem Sajtu.

Član 4.

Korisnički odnos između Registrovanih korisnika i KNJIGA KOMERC-a  se zaključuje na neodređeno vreme.

IV NEMOGUĆNOST PRENOSA PRAVA KORIŠĆENJA USLUGA

Član 5.

Pravo na korišćenje usluga KNJIGA KOMERC-a, koje korisnik stekne u skladu sa ovim Opštim uslovima, ne može se preneti na treće lice.

V CENE

Član 6.

KNJIGA KOMERC samostalno utvrđuje cene i druge komercijalne uslove za pružanje usluga i prodaju robe, u skladu sa svojom poslovnom politikom.
U skladu sa zakonom, sve navedene cene su sa uračunatim pripadajućim PDV-om. Cena dostave biće prikazana ponaosob za svaku potvrđenu narudžbinu, sa kojom će Korisnik biti u obavezi da se prethodno izričito saglasi.
Cene i drugi komercijalni uslovi pružanja usluga dostupni su korisniku u svakom trenutku putem Sajta.
KNJIGA KOMERC zadržava pravo na izmenu cena i drugih komercijalnih uslova pružanja usluga i prodaje robe, o čemu putem Sajta obaveštava korisnika.

VI PLAĆANJA

Član 7.

Račune za prodatu robu KNJIGA KOMERC dostavlja korisniku putem kurirske službe ili pošte, na adresu korisnika, uz prijem narudžbine (pouzećem).

Član 8.

Prilikom plaćanja pouzećem, korisnik plaća obračunati iznos kurirskoj službi ili pošti, koji sadrži cenu proizvoda i cenu usluge dostave.

Član 9.

Predračuni se korisniku dostavljaju u elektronskom obliku na odgovarajućoj stranici Sajta.
Dostavu računa u štampanom obliku KNJIGA KOMERC vrši za kupljenu robu Korisniku istovremeno prilikom isporuke poručene robe.

Član 10.

KNJIGA KOMERC nije odgovorna u slučaju da korisnik ne primi blagovremeno predračun (usled kvara na računarskoj mreži Registrovanog korisnika, više sile i slično).
Korisnik je dužan da odmah po isteku uobičajenog roka za prijem predračuna obavesti Radnju o izostanku i zatraži slanje duplikata.

VII REKLAMACIJE I PRAVO NA RASKID UGOVORA O KUPOVINI

Član 11.

KNJIGA KOMERC  ima zakonsku odgovornost zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru o prodaji robe.Ukoliko korisnik smatra da obračun usluga nije pravilno izvršen može podneti KNJIGA KOMERC-u reklamaciju u pisanom obliku, putem elektronske pošte, u roku od 24 časa od prijema predračuna ili računa, s tim što je dužan da uplati iznos koji reklamacijom nije osporen.
Korisnik može podneti zahtev za reklamaciju na isti način ukoliko je došlo do greške u izboru usluga ili postoji drugi razlog zbog koga korisnik nije u mogućnosti da koristi uslugu, pod uslovom da korisnik već nije započeo korišćenje usluga.
Reklamacija mora da sadrži precizan opis nepravilnosti u obračunu i mora biti potpisana od strane korisnika ili lica koje je ovlašćeno za zastupanje korisnika.

KNJIGA KOMERC  je dužna da Korisniku bez odlaganja izda potvrdu o prijemu reklamacije, koju može da izda i elektronskim putem. KNJIGA KOMERC  je dužna da u roku od najkasnije 8 dana od dana prijema reklamacije odgovori korisniku na izjavljenu reklamaciju i obavesti Korisnika o odluci KNJIGA KOMERC-a.

Član 12.

Korisnik koji je robu kupio putem Sajta, odnosno ukoliko mu je roba dostavljena kurirskom službom (ugovor na daljinu) ili poštom, ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana, ukoliko je roba bez oštećenja, i eventualnih nedostataka, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi korisnik.
Rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu korisnika, odnosno trećeg lica koje je odredio korisnik, a koje nije prevoznik-kurirska služba ili pošta.

Protekom roka iz ovog stava, prestaje pravo korisnika na odustanak od ugovora.
Korisnik ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom o jednostranom raskidu. Korisnik popunjen Obrazac dostavlja KNJIGA KOMERC-u putem elektronske pošte, a o prijemu istog korisnik će takođe biti obavešten putem elektronske pošte.
Sve izjave kojima se jednostrano raskida ugovor, odnosno izjave o jednostranom raskidu se dostavljaju putem OBRASCA ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA, koji se može preuzeti elektronskim putem sa adrese: Izjava o jednostranom raskidu ugovora

Član 13.

U slučaju jednostranog raskida ugovora korisnik je dužan da vrati robu KNjIGA KOMERC-u, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je KNJIGA KOMERC-u poslao obrazac za odustanak. Roba se vraća o trošku korisnika, slanjem robe preporučenom ili kurirskom poštom na adresu: IK  KNJIGA KOMERC DOO, BEOGRAD 11000, UL.VOJVODE PETKA BR.5.

Korisnik je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Korisnik je obavezan da proizvod vrati kao nekorišćeni, neotpkaovan, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, odnosno u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja.
Korisnik nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta. KNJIGA KOMERC  je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužna da korisniku vrati iznos koji je korisnik platio po osnovu ugovora i to u roku od 14 dana od dana kada je primila obrazac za odustanak. KNJIGA KOMERC može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu KNJIGA KOMERC-u u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

VIII KORIŠĆENJE USLUGA I DOSTAVA

Član 14.

KNJIGA KOMERC se obavezuje da Korisniku obezbedi korišćenje Sajta, u okviru svojih tehničkih mogućnosti, s tim što zadržava pravo da, bez posebne najave, zbog radova na sistemu ili drugih potreba održavanja privremeno obustavi pružanje usluga, odnosno funkcionisanje Sajta, delimično ili u celosti, sve dok za tim postoji opravdana potreba.

Član 15.

KNJIGA KOMERC  se obavezuje da će na prikladan način informisati Korisnika o relevantnoj domaćoj zakonskoj regulativi iz oblasti elektronske/Internet trgovine, te opšteprihvaćenim preporukama i kodeksima koji se odnose na dozvoljeno i prihvatljivo korišćenje servisa za Internet trgovinu.
Korisnik se obavezuje da će servise KNJIGA KOMERC-a koristiti u skladu sa zakonskom regulativom, preporukama i kodeksima iz prethodnog stava.

Član 16.

Sajtom, KNJIGA KOMERC omogućava Korisniku da naruči ponuđenu robu iz dostupnog prodajnog asortimana.
Momentom naručivanja robe smatraju se:

 • Potvrda narudžbine na Sajtu kada se roba plaća pouzećem;
 • Prijem iznosa iz narudžbenice kada se roba plaća na drugi način.

Član 17.

Kurirska služba ili služba pošte dostavlja naručenu robu u roku od 2 do 3 radna dana, od dana preuzimanja robe od strane KNJIGA KOMERC-a. Kurirska služba ili služba pošte ima isključivu odgovornost za isporuku naručene robe Korisniku. Ukoliko korisnik ili lice koje može preuzeti pošiljku ne bude na adresi dostave, Kurirska služba će kontaktirati korisnika na telefon korisnika i dogovori novi termin isporuke. Ukoliko korisnik ni tada ne bude pronađen na adresi dostave, pošiljka će se vratiti Kurirskoj službi ili službi pošte.
Po povratku neisporučene pošiljke u KNJIGA KOMERC, porudžbina će se smatrati otkazanom, pa u slučaju da Korisnik želi da mu se ipak isporuči roba, potrebno je da izvrši novu porudžbinu!

Član 18.

Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da korisnik vizuelno pregleda paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko korisnik primeti da je transportna kutija oštećena i posumnja da je i proizvod možda oštećen, korisnik je ovlašćen da odbije prijem pošiljke.

Član 19.

Korisnik se obavezuje da neoštećenu pošiljku preuzme i potpiše dokaz o prijemu pošiljke – adresnicu Kurirskoj službi ili službi pošte.

 

 

IX ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Član 20.

KNJIGA KOMERC se obavezuje da poštuje tajnost ličnih podataka u vezi sa korišćenjem Sajta, i tajnost komunikacije Korisnika putem Interneta, u skladu sa važećim propisima.
KNJIGA KOMERC se neće smatrati odgovornim za povredu prava na privatnost i sigurnost Korisnika koju putem Interneta izvrše treća lica.KNJIGA KOMREC će svako narušavanje prava privatnosti i sigurnosti korisnika odmah prijaviti nadležnim državnim organima.

Član 21.

KNJIGA KOMERC vrši obradu podataka o ličnosti bez pristanka lica u svrhu izvršenja obaveza određenih ugovorom o kupovini, kao i radi pripreme zaključenja tog ugovora, u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
KNJIGA KOMERC vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu (Registrovanih korisnika).
KNJIGA KOMERC vrši obradu podataka o ličnosti u za to jasno određenu svrhu za koju je pristanak dat, na zakonom dozvoljen način tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.
Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Član 22.

Pre prikupljanja podataka, KNJIGA KOMERC obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

 • Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka – rukovalac KNJIGA KOMERC;
 • Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Sajta, bezbednost korisnika Sajta i omogućavanje e-trgovine Korisnicima Sajta u skladu sa zakonom, izvršenje ugovora o kupovini, kao i slanje promotivnih obaveštenja;
 • Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika e-trgovine, korisnika odnosno kupaca, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom;
 • Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u KNJIGA KOMERC-u koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka; KNJIGA KOMERC sa kojom korisnik stupa u obligacioni odnos (u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa); Kurirska služba ili služba pošte (samo podatke koji su neophodni za isporuku robe korisnicima); kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka;
 • Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude korisnik Sajta nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o oglašavanju, radi ostvarivanja prava po tim zakonima;
 • Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak korišćenja Sajta, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korisničkog odnosa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo;
 • Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Podaci koji se prikupljaju od kupca radi izvršenja obaveza određenih ugovorom o kupovini, kao i radi pripreme zaključenja tog ugovora su: ime, prezime, adresa i broj telefona, i u druge svrhe se ne koriste. Podaci koji se prikupljaju uz pristanak lica, u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa i IP adresa svakog pojedinog pristupa Sajtu.

Član 23.

Identitet i kontakt podacima Rukovaoca, odnosno pravnog lica koje je odgovorno za upravljanje Vašim podacima je definisan ovim članom:

Rukovalac vašim podacima je:
IK KNJIGA KOMERC DOO , BEOGRAD 11 000, UL.VOJVODE PETKA BR.5,

Matični broj: 07758669 PIB: 101832091

Kontakt podaci rukovaoca za ostvarivanje prava na zaštitu podataka o ličnosti su:
IK KNJIGA KOMERC DOO , BEOGRAD 11 000, UL.VOJVODE PETKA BR.5,

Matični broj: 07758669 PIB: 101832091

Radno vreme: od ponedeljka do petka od 8:00h do 16:00h
Tel: 011/3441384, 3441847 Email: prodaja@knjigakomerc.rs

KNJIGA KOMERC ne odgovara za tačnost podataka koje su unela druga lica, kao ni za rezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.

 

 

 

Član 24.

KNJIGA KOMERC poštuje privatnost Korisnika Sajta. Podaci iz procesa registracije, te ostale podatke o Korisniku, KNJIGA KOMERC neće otkrivati trećim licima, osim u svrhu i pod uslovima navedenim u ovim Opštim uslovima i slučaju kada je to izričito zakonom propisano

Član 25.

Korisnik se obavezuje da u okviru sopstvene računarske mreže koja je povezana na Internet osigura bezbednost, integritet podataka i prava pristupa resursima.

X POVERLJIVOST PODATAKA PRAVNIH LICA

Član 26.

Podaci o pravnim licima koje prikuplja KNJIGA KOMERC  jesu podaci koji se inače prikupljaju u svrhu poslovanja među pravnim licima, a zarad stupanja u poslovni odnos.

Član 27.

Ugovorne strane su saglasne da sve pribavljene podatke koje je druga ugovorna strana pravno lice, označila kao poverljive, u vezi sa zaključivanjem ili realizacijom korisničkog odnosa, čuvaju kao poverljive tokom trajanja korisničkog odnosa, kao i u roku od dve godine nakon njegovog prestanka.

Član 28.

KNJIGA KOMERC prikuplja podatke o korisniku koji je pravno lice, potrebne za zasnivanje korisničkog odnosa, pružanje kvalitetne usluge i obezbeđivanje pravovremenog informisanja, u skladu sa dobrim poslovnim običajima.
KNJIGA KOMERC neće upotrebljavati poslovne podatke korisnika pravnog lica u marketinške ili bilo koje druge svrhe, bez saglasnosti korisnika.

XI ZAŠTITA AUTORSKOG PRAVA

Član 29.

KNJIGA KOMERC ima isključivo autorsko pravo na Sajtu i na svim pojedinačnim elementima koji ga čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, korisnički interfejs, kod, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi Sajta.

Član 30.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela ili Sajta u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od KNJIGA KOMERC-a kao nosioca isključivog autorskog prava, smatraće se povredom autorskog prava KNJIGA KOMERC-a  i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

XII SUSPENZIJA PRUŽANJA USLUGA

Član 31.

KNJIGA KOMERC može suspendovati pružanje usluga korisniku ukoliko postoji sumnja da postoji bilo kakva nedopuštena ili prevarna radnja koja može naneti štetu KNJIGA KOMERC-u, korisniku ili trećem licu.

Član 32.

KNJIGA KOMERC može suspendovati pružanje usluga korisniku radi otklanjanja tehničkih kvarova ili obavljanja drugih neophodnih radova na svojoj infrastrukturi.
KNJIGA KOMERC  će blagovremeno obavestiti korisnika o terminima isključenja radi planiranih radova na infrastrukturi.

XIII ODGOVORNOST I OGRANIČENJA

Član 33.

Korisnik samostalno odgovara za svoje postupke prilikom korišćenja Interneta, Sajta, kao i za sadržaj svoje komunikacije sa trećim licima i sadržaje koje učini javno dostupnim putem Interneta uključujući i Sajt.

Član 34.

KNJIGA KOMERC  ne odgovara za štetu koju korisnik ili treće lice pretrpi usled:

 • Smanjenog propusnog opsega, otežanog prenosa ili povremenih, privremenih prekida u pružanju usluga, koji su uzrokovani interferencijom, atmosferskim prilikama, fizičkim preprekama i uopšte razlozima koji uzrokuju varijabilnost kojoj je podložna tehnologija žičnog ili bežičnog povezivanja;
 • Preopterećenja, kašnjenja ili grešaka u funkcionisanju delova Interneta na koje Radnja objektivno ne može da utiče;
 • Neovlašćenog korišćenja Internet usluga sa strane korisnika;
 • Vršenja svih vrsta finansijskih i ostalih poslovnih transakcija od strane korisnika na Internetu;
 • Suspenzije propisane odredbama ovih Opštih uslova ili zakonom;
 • Korišćenja nestandardne opreme od strane korisnika;
 • Preseljenja korisnika na drugu lokaciju sa koje nije moguć pristup Sajtu ili vršenje dostave;
 • Dejstva više sile ili drugih uzroka koji su van kontrole Radnje;
 • Trajnog prestanka obavljanja delatnosti Radnje.

XIV PRESTANAK KORISNIČKOG ODNOSA

Član 35.

Korisnički odnos između KNJIGA KOMERC-a  i korisnika može prestati na osnovu jednostranog otkaza svake strane.
KNJIGA KOMERC može jednostrano i bez otkaznog roka raskinuti odnos sa korisnikom u sledećim slučajevima:

 • Ako korisnik ne izmiri svoja dugovanja KNJIGA KOMERC-u
 • Ako korisnik nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem nakon suspenzije;
 • Ako dođe do smrti ili gubitka poslovne sposobnosti korisnika koji je fizičko lice ili pokretanja stečajnog, likvidacionog ili drugog postupka koji može dovesti do prestanka postojanja korisnika koji je pravno lice;
 • Ako KNJIGA KOMERC donese poslovnu odluku da prestane sa održavanjem Sajta ili prestane sa obavljanjem svoje delatnosti.

Član 36.

Korisnik može jednostrano raskinuti korisnički odnos sa KNJIGA KOMERC-om ukoliko nije saglasan sa promenama ovih Opštih uslova. Zahtev za raskidanje korisničkog odnosa po ovom osnovu korisnik je dužan da dostavi KNJIGA KOMERC-u u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja o promeni Opštih uslova.
Korisnik je dužan da u slučaju prestanka korisničkog odnosa, bez obzira na osnov prestanka, odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, izmiri sva eventualna dugovanja prema KNJIGA KOMERC-u.

XV REŠAVANJE SPOROVA

Član 37.

Korisnik i KNJIGA KOMERC su saglasni da se odredbe ovih Opštih uslova imaju tumačiti na način koji doprinosi izvršenju ugovornih obaveza na obostranu korist.

Član 38.

Korisnik i KNJIGA KOMERC su saglasni da sve eventualne nesporazume koji nastanu tokom trajanja korisničkog odnosa pokušaju da reše mirnim putem. Ukoliko u tome ne uspeju, za sporove sa fizičkim licima nadležan će biti Prvi osnovni sud u Beogradu, a za sporove sa pravnim licima i preduzetnicima biće nadležan Privredni sud u Beogradu, uz primenu prava Republike Srbije.

XVI IZMENE OPŠTIH USLOVA

Član 39.

KNJIGA KOMERC zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova u skladu sa izmenjenim uslovima poslovanja i u skladu sa svojom poslovnom politikom.
KNJIGA KOMERC se obavezuje da korisnika na pogodan način obavesti o izmenama ovih Opštih uslova, osam dana pre stupanja izmena na snagu.

XVII VAŽENJE OPŠTIH USLOVA

Član 40.

Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja i primenjivaće se od 03.03.2020. godine.

Obrazac za odustanak od ugovora

Izjava o jednostranom raskidu ugovora

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapib